Kvalitets- och miljöpolicy

AB Herbert Sjöströms ambition är att ständigt sträva efter förbättring och i varje enskilt uppdrag skall vi leva upp till kunders krav och förväntningar samt skapa nöjda kunder genom:

  • att leverera produkter och tjänster som minst motsvarar kunders förväntan på funktion, säkerhet och totalkostnad
  • att hålla våra utlovade leveranstider
  • att klara slutbesiktningar utan anmärkningar
  • låg miljöpåverkan på våra tjänster med välutbildad och kunnig personal
  • att produkter och material som används inom verksamheten skall vara återvinningsbara och genom aktivt kretsloppstänkande skall vi prioritera miljöriktiga produkter
  • att i det dagliga arbetet hushålla med resurser och förebygga föroreningar
  • samarbete med kvalitets- och miljömedvetna partners prioriteras
  • att uppfylla tillämplig lagstiftning och övriga krav
  • att se kvalitets- och miljöförbättrande åtgärder som långsiktiga investeringar 


Arbetsmiljöpolicy

AB Herbert Sjöström har en verksamhet som inte innebär några större arbetsmiljörisker. Vi klarar de föreskrifter och normer  som gäller. Dock skall vi bevaka arbetsmiljön, så att inga nya risker uppstår. Vi anser det vara viktigt att alla våra anställda trivs med sitt arbete och sin arbetsmiljö. För att ge de anställda möjlighet att utvecklas i det dagliga arbetet och bibehålla trivsel vill vi ha en öppen attityd och i de fall det krävs, diskussioner.

Ansvaret för arbetsmiljön ligger hos VD och Avdelningschefer. Detta ansvar skall vara väl dokumenterat och känt av alla parter.

I det dagliga arbetet skall varje anställd visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö. Det ankommer på var och en, inte bara att följa instruktioner och rutiner utan att också vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker och hot mot en god arbetsmiljö och yttre miljö. Inför beslut om nyinvesteringar, ny eller ombyggnader eller andra förändringar i verksamheten, skall arbetsmiljö- och arbetsmiljöfrågorna diskuteras, riskerna under- sökas och konsekvenserna bedömas i samverkan med de anställda.